ReadyPlanet.com
dot dot
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเวียงจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยววังเวียง-หลวงพระบาง
สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้-ปากเซ
สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม
โปรแกรมท่องเที่ยว เวียดนาม สิบสองปันนา-คุณหมิง หลวงพระบาง
dot
  •  บริการอื่นๆของ VANINTERGROUP.COM
dot
dot
  •  รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
www.sanook.com
www.pantip.com
dot
  •  Newsletter

dot
หยิบหมอก..!หยอกดอกกระเจียว...


www.thaitv3


เที่ยว เวียดนาม ฮานอย อ่าวฮาลองเบ article

PBV-VN02 : เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน

 
Vanintergroup  ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว สุดคุ้ม...เวียดนามเหนือ
ฮานอย - ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าหง็อกเซิน
ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
  กรุงเทพฯ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรมวันเหมียว - ฮาลองเบย์ - ตลาดไนท์พลาซ่า
 
04.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
06.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3700
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้าสู่กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม นำท่านชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) ซึ่งสร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ชมเรื่องราวการต่อสู้สงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ชมวีดีโอและภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการสู้รบของเหล่าทหารหาญในสมรภูมิสงครามเวียดนาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าที่พัก
เย็น ถึงเมืองฮาลองบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Blue Sky Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำด่งเทียนกุง - ทะเลสาบคืนดาบ - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก ฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง(ถ้ำสวรรค์) ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
   
11.00 น. บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์บนเรือ อีกทั้งทุกท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง
บ่าย เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลาง ทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem) ชม วัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี จากนั้นชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็น นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก CWD Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ – วัดเสาเดียว – เจดีย์เฉินกว๊อก -
ช็อปปิ้ง 36 สาย
 
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
07.00 น. นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จรม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้าชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ช
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย ชม เจดีย์เฉินกว๊อก เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 เล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้ จากนั้นนำท่าน ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย แหล่งรวมสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด
18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก CWD Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  ฮานอย - กรุงเทพฯ
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
07.30 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3701
11.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. *** สิ้นสุดการเดินทางโดยสวัสดิภาพและ ประทับใจ ***
************************************
 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ ไทย ลาว เขมร พม่า เวียดนาม จีน

เที่ยว สิบสองปันนา คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เเชงการ์รีร่า article
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลก ลาว นั่งรถ article
ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี + ลาวใต้ article
ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน นั่งรถ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.