ReadyPlanet.com
dot dot
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเวียงจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยววังเวียง-หลวงพระบาง
สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้-ปากเซ
สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม
โปรแกรมท่องเที่ยว เวียดนาม สิบสองปันนา-คุณหมิง หลวงพระบาง
dot
  •  บริการอื่นๆของ VANINTERGROUP.COM
dot
dot
  •  รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
www.sanook.com
www.pantip.com
dot
  •  Newsletter

dot
หยิบหมอก..!หยอกดอกกระเจียว...


www.thaitv3


เที่ยว สิบสองปันนา คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เเชงการ์รีร่า article

 

PBV-CN02 : ทัวร์สิบสองปันนา - คุนหมิง (6 วัน 5 คืน)

Vanintergroup  ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว สู่อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำล้านช้าง
สัมผัสวิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง, เชียงรุ้ง
ส่วนชาวจีนเรียกว่า “จิ่งหง” เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไทลื้อ ประกอบด้วยไปด้วย 3 อำเภอ
คืออำเภอเมืองฮัม หรือกานหลันป้า อำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทลื้อ โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางที่สวยติดอันดับต้นๆของโลก
คุนหมิง-สิบสองปันนา
เริ่มต้นจากนคร คุนหมิง มณทลยูนาน ลงมาทางเมืองซือเหมา สิบสองปันนา
เมืองหล้า บ่อหาน โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2551 และแล้วเสร็จภายในปี 2553 เชิญท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ ได้ในเส้นทางดังกล่าว
นำท่านเข้าพักโรงแรม ระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   กรุงเทพฯ – สิบสองปันนา – ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร – อาหารขันโตกไตลื้อ – น้ำพุใจกลางเมืองเชียงรุ้ง
11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ U 15 สายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองสิบสองปันนา โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2026 (บริการอาหารบนเครื่อง)
15.45 น. ถึง สนามบินจิงหง เมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก โรงแรมเทียนเฉิน จากนั้นพาท่านไปช็อปปิ้ง และชม ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร ที่สมเด็จพระเทพฯได้เสด็จทอดพระเนตร กรรมวิธีในการผลิตสมุนไพรแต่ละชนิด
18.30 น. บริการอาหารเย็นแบบ ขันโตกไตลื้อ หลังอาหารพาท่านไปท่องเมืองราตรีเชียงรุ้ง ชม ลานน้ำพุใหญ่ ใจกลางเมืองสิบสองปันนาและช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   สิบสองปันนา – กาหลั่นป้า - สวนป่าดงดิบ - โชว์ละครพาราณาสี
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส
12.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคารหลังคาแดง
13.00 น. สัมผัสชีวิต สวนป่าดงดิบ ชม การโชว์เสือและโชว์สิงห์โต พาท่านนั่งรถรางไฟฟ้าชม การเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา จากนั้นชมการแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไตลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอ้หนี่ (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ
18.30 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านดู โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณาสี (สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณาสี เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาครับ)
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   ตลาดเช้าไทลื้อ - ซือเหมา - คุนหมิง
06.30 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าสิบสองปันนา ดูวิถีชีวิตของชาวไตลื้อเมืองเชียงรุ้ง
07.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ระยะทางประมาณ 580 กิโลเมตร)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมือง เหยียนเจียง ตรงสะพานสูงที่สุดในโลกประมาณ 120 เมตร(หงอ๋อ) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ เมืองซือเหมา เมืองโม่เจียง เมืองขงเข่อ และ เส้นทาง R3A ที่เจาะอุโมค์ลอดภูเขา
18.30 น. ถึง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ เข้าที่พัก (พักที่ KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า)
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   คุนหมิง - ป่าหิน – ถ้ำจิ่วเซียง – วัดหยวนทง – โชว์คุนหมิง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม อุทยานป่าหิน ชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2–3 ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหินที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและถูกการกัดเซาะของสายฝนทำให้เกิดรูปร่างต่างๆกันไป มองดูเหมือนภูผา เสมือนหญิงงามในวรรณคดี ชม หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างดาบ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง   ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาสีสันสวยงาม มีลำธารและน้ำตกภายในถ้ำ ชม   ธารน้ำตกหุบเขาลึก   และยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่น   ถ้ำช้างเผือก , ถ้ำค้างคาว , วังเทพธิดา   ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ เสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกลอนที่ว่า “ บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชมจิ่วเซียง ” เสร็จแล้ว นำท่านชม   วัดหยวนทง   ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขา นำท่านนมัสการ   พระพุทธชินราชจำลอง   ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นนำท่านชม   โรงงานผลิตผ้าไหม   อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า ทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ SHUANG LU HOTEL หรือเทียบเท่า)
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   เขาซีซาน – ตำหนักทอง(จินเตียน) – ถนนคนเดิน(โลสุวรรณ) - ช้อปปิ้ง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ   ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน   ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านชิมชาที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน ชาผั่วเอ่อ และมีชาหลายประเภทให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พร้อมชม โชว์คุนหมิง ชมการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ นำท่านเข้าที่พัก (พักที่ KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า)จากนั้นพาท่านไป ช้อปปิ้งถนนคนเดินโลสุวรรณ สินค้าแบนด์เนมและสินค้าก๊อปปี้ นานาชนิดจากเมืองคุนหมิงกันตามอัธยาศัยก่อนกลับ
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   คุนหมิง – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
10.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2025
14.00 น. เดินทางถึงกรุงเพทฯ โดยสวัสดิภาพหร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ ไทย ลาว เขมร พม่า เวียดนาม จีน

เที่ยว เวียดนาม ฮานอย อ่าวฮาลองเบ article
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลก ลาว นั่งรถ article
ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี + ลาวใต้ article
ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน นั่งรถ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.